Afkortingen en verklaringen

Termen in het kort

Opleidingsprogramma: Tijdens je opleiding leer je competenties (vakkennis, -vaardigheden en attitude) binnen kerntaken en werkprocessen toepassen die passen bij je opleiding beheersen. Daar is het opleidingsprogramma (met lessen en BPV) op gericht. - Examen: Het beroepsgerichte examen bestaat uit een of meerdere beroepsproeven, eventueel aangevuld met een werkprocesexamens, een kennisexamen en/of een vaardigheidsexamen. Daarnaast doe je één of meerdere examens in generieke vakken (avo) zoals Nederlands en rekenen. Voor niveau 4 doe je ook examen in Engels. - Beroepsproeve: De beroepsproeve (of proeve van bekwaamheid) is een examen over meerdere competenties die bij elkaar horen: de kritische beroepssituatie. - Kerntaken: Kerntaken zijn werkzaamheden die kenmerkend zijn voor dat beroep. - Werkprocessen: Werkprocessen zijn beroepsactiviteiten rond een kerntaak. - Prestatie: Je maakt je vorderingen aantoonbaar door prestaties te leveren. Je toont dit bijvoorbeeld door een werkstuk te maken, een praktische vaardigheid te laten zien of een toets te halen. - Prestatiedossier: Het prestatiedossier (PD) biedt een overzicht van de te leveren prestaties, die voorwaarde zijn voor deelname aan de proeve. - Competentie: Een competentie is het vermogen op de juiste manier te handelen in een bepaalde praktijksituatie. Daarvoor is niet alleen nodig dat je een vaardigheid beheerst, maar ook dat je weet wat je doet en dat je over de nodige kennis en het nodige inzicht beschikt en een passende houding toont. - LEO: Lokale examenorganisatie, verantwoordelijk voor de examinering op de onderwijslocatie. - CEC: De CEC (centrale examencommissie) ziet toe op de toepassing van de examenregeling. Daarnaast stelt de CEC vast of je diplomeerbaar bent

Overige afkortingen en verklaringen AVG Algemene verordening gegevensbescherming BBL Beroeps Begeleidende Leerweg. (Dit is een vorm van onderwijs waarbij je een aantal dagen per week aan het werk bent en één of twee dagen naar school gaat.) BOL Beroeps Opleidende Leerweg (MBO-dagschool) BPV Beroeps Praktijk Vorming (stage) ELO Elektronische Leer Omgeving HKS Herziene Kwalificatie Structuur MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs OER Onderwijs- en Examenregeling OR Ondernemingsraad LEC Locatie Examencommissie SR Studentenraad PvB Proeve van Bekwaamheid SBB Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven BOT Begeleide onderwijstijd SBU Studiebelastinguur WEB Wet Educatie Beroepsonderwijs


Begeleiding

Deel deze pagina:

BBL-contract