Het onderwijs

Studieduur en studiebelasting

Studieduur Een opleiding op niveau 2 duurt twee jaar. Een opleiding op niveau 3 of niveau 4 duurt drie jaar. Er zijn ook opleidingen op niveau 4 die vier jaar duren en er bestaan verkorte opleidingsvarianten op basis van individueel maatwerk.

Studiebelasting Studiebelasting is de tijd die een gemiddelde student investeert in de opleiding. De studiebelasting van de opleidingen wordt uitgedrukt in zogenaamde studiebelastingsuren (sbu). In een cursusjaar zitten 1.600 studiebelastingsuren. Dat betekent dat je in de veertig weken van een schooljaar zo’n veertig uren per week aan de opleiding besteedt. Ook de uren die je aan huiswerk besteedt, worden tot de studiebelastinguren gerekend. Voor de verschillende opleidingsniveaus zijn de sbu’s als volgt: • Entree: 1600 SBU, drempelloze instroom • Niveau 2: 3200 SBU, basisberoepsopleiding • Niveau 3: 4800 SBU, vakopleiding • Niveau 4: 4800/6400 SBU, (3 of 4 jarige opleiding)

Een deel van deze uren ga je naar school of naar een andere leersituatie. Dit noemen we begeleide onderwijstijd (BOT). Hieronder vallen ook excursies, praktijkleren en toetsweken. Een ander deel is de beroepspraktijkvorming (BPV) op het leerbedrijf. Dit is dus de tijd die je werkt (BBL) of stage loopt (BOL). BBL-studenten brengen veel meer uren op het bedrijf door dan BOL-studenten.

De verhouding BOT –BPV is voor de BOL opleiding als volgt: 1000 uur per leerjaar 1e jaar 700 BOT en 300 BPV 2e jaar 550 BOT en 450 BPV 3e jaar 550 BOT en 450 BPV 4e jaar 550 BOT en 450 BPV

Voor de BBL geldt dat een studiejaar minimaal 200 uur BOT omvat en 650 uur BPV

Kwalificatiedossier en diplomering

Kwalificatiestructuur Wat je aan het einde van jouw opleiding moet kennen en kunnen staat in het kwalificatiedossier. Het kwalificatiedossier is de basis van je onderwijsprogramma. Kwalificatiedossiers kun je vinden op de site van SBB: www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren Alle kwalificatiedossiers samen vormen de landelijke herziene kwalificatiestructuur (HKS). De herziene kwalificatiestructuur zorgt ervoor dat jouw opleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. Een opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en één of meer keuzedelen.

Examens Binnen je opleiding krijg je te maken met toetsen en examens. Toetsen zijn een onderdeel van je prestatiedossier (PD). Het prestatiedossier moet je voldoende afsluiten om over te gaan naar een volgend leerjaar. In het laatste leerjaar moet je het prestatiedossier voldoende afsluiten om mee te mogen doen aan je laatste beroepsgerichte examen. Examens leg je af om je diploma te halen. We kennen verschillende soorten examens: beroepsgerichte examens, examens op het gebied van taal en rekenen en keuzedeelexamens. Beroepsgerichte examens kunnen zijn een beroepsproeve, een werkprocesexamen, een kennisexamen en/of een vaardigheidsexamen.

Stage/BPV

De stage wordt op landelijk niveau aangeduid met 'BeroepsPraktijkVorming’ (afgekort: BPV). Aeres MBO noemt dit echter ‘stage’. De stage vormt een belangrijk onderdeel van jouw opleiding. Elke opleiding kent een minimum aantal verplichte stagedagen. Bij de aanvang van de opleiding word je geïnformeerd over doel en werkwijze van de stage. Voorop staat dat je tijdens de stagedagen iets gaat leren. Stage is dus geen werk en is ook niet bedoeld om geld te verdienen. Je krijgt opdrachten mee die je uit moet voeren. Die opdrachten horen bij bepaalde kerntaken en/of werkprocessen. De opdrachten kunnen inhouden dat je bepaalde werkzaamheden moet doen, maar het kan ook zijn dat je iets op papier moet zetten, plannen of begroten. Er komt leeswerk aan te pas, in vakbladen of handboeken bijvoorbeeld. En je moet ook veel overleg voeren. Al dit soort zaken kun je later in je beroep tegenkomen. Je mag alleen stage lopen op erkende stagebedrijven (opleidingsbedrijven). De erkenning van stagebedrijven wordt geregeld door SBB (www.s-bb.nl). Alle erkende stagebedrijven staan op de website www.stagemarkt.nl. De stagecoördinator zal je vertellen welke eisen er aan het stagebedrijf en aan de stage worden gesteld. Bij aanvang van de opleiding moeten studenten een veiligheidsmodule doorlopen. Dit wordt deels op school en deels op het bedrijf gedaan. Als je de veiligheidsmodule met een voldoende hebt afgesloten, kan daadwerkelijk met de stage worden begonnen.

Stagebureau Tijdens je opleiding ga je een flink aantal dagen in de praktijk je vaardigheden vergroten. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van stageplaatsen in binnen- en buitenland. Het Stagebureau zorgt dat er een stageovereenkomst wordt gemaakt. Het Stagebureau geeft je voorlichting over de werkwijze, inhoud, opdrachten, verzekeringen en beloning. Gevestigd op de begane grond in de C-vleugel (VC0.12) en bereikbaar via telefoonnummer 058-2846556.

Stagefonds Voor een aantal BOL-opleidingen kennen we een “stagefonds”. Aan het eind van de stageblokperiode wordt de praktijkopleider gevraagd een vergoeding in dit fonds te storten. De inkomsten van dit fonds komen weer ten goede aan de studenten. Het “stagefonds” wordt beheerd door een commissie waarin vertegenwoordigers van Aeres MBO Leeuwarden, studenten en stageopleiders zitting hebben.

Regioleren Binnen regioleren werk je samen met verschillende vakrichtingen aan realistische vraagstukken. Deze vraagstukken komen van het bedrijfsleven en van diverse instellingen.

AVO vakken Verplichte AVO vakken niveau 3 & 4

Lees verder→

Prestatiedossier (PD)

Een prestatiedossier is een overzicht van de geleverde prestaties in een studiejaar. Het PD bestaat in grote lijnen uit de volgende toetsen en opdrachten.

Lees verder →

Burgerschap en Loopbaan-oriëntatie en -begeleiding­

Om goed in onze samenleving mee te kunnen doen, is alleen een voorbereiding op je beroep niet voldoende.

Lees verder →

Herkansingen

Welke regeling hebben we voor BOL?

Lees verder→

Overgangsregeling

De student wordt bevorderd naar een volgend studiejaar als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

Lees verder →

Studievoortgang en -resultaten

Informatie over hoe wij jou en je ouders/verzorgers informeren over de voortgang van je studie.

Lees verder →

Vrijstellingen Soms kun je op basis van een eerder gevolgde opleiding vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen van de opleiding.

Lees verder→

Optionele certificaten Naast de opleiding biedt Aeres MBO een aantal certificaten aan die optioneel zijn.

Lees verder →

Keuzedelen

Tijdens je opleiding werk je aan keuzedelen.

Lees verder →

Taal en rekenen

In het mbo zijn Nederlands en rekenen generieke examenvakken. Generiek houdt in: voor alle mboniveaus dezelfde landelijke eisen. Wanneer je een niveau 4 opleiding volgt, is Engels ook een examenvak. Er zijn wettelijke examenniveaus. Daar kun je in het referentiekader taal en rekenen meer over lezen.

Voor Nederlands en Engels maak je instellingsexamens plus landelijke centrale examens. Voor rekenen maak je alleen een centraal examen. Op dit moment telt rekenen niet mee voor het diploma, maar je bent wettelijk wél verplicht om het examen te maken.

Sommige opleidingen hebben ook nog taal-en rekeneisen die nodig zijn voor het beroep. Als deze gelden voor jouw opleiding, zal je daarover geïnformeerd worden. Ook kun je erover lezen in het kwalificatiedossier van je opleiding. Daarin staan de eisen die de wet stelt aan de opleiding. Wil je dat inzien, vraag dit dan na bij je mentor/coach of vakdocent.

Doorstroom HBO

Bij Aeres MBO kun je doorleren in een verwante opleiding op een hoger niveau. Ben je ambitieus en wil je na je mbo-4 opleiding doorstuderen in het hbo? Dan is het goed om te weten dat Aeres ook een hogeschool heeft met faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen. Doorleren in je vakgebied was nog nooit zo gemakkelijk! Op de website zie je welke hbo-opleiding goed aansluit op jouw mboniveau 4 opleiding. Uiteraard kun je ook voor een andere hbo-opleiding kiezen. Kijk voor meer informatie op https://www.aeresmbo.nl/studeren-aan-het-mbo/doorstuderen-in-het-hbo. Daarnaast kun je uiteraard ook naar andere hogescholen doorstromen.

Associate degree Een Associate degree (Ad) is een tweejarige, praktische hbo-studie, speciaal bedoeld voor mbo'ers die door willen groeien en zich verder willen ontwikkelen. Als je slaagt, ontvang je een officieel erkende graad: de Associate degree. Kijk op de website om de Ad-opleidingen van Aeres Hogeschool te bekijken. De toelatingseisen, zoals over de benodigde werkervaring, vind je bij de studie-informatie

Algemene zaken

Deel deze pagina:

Reglementen en statuten