Protocollen

Alle regelingen en statuten mbo kun je vinden op de website Aeres MBO.

Ontruimingsplan

Op de school is een ontruimingsplan aanwezig. In geval van nood, bijvoorbeeld bij brand en dergelijke, zal dit plan in werking treden. Een dergelijke situatie doet zich voor wanneer men het specifieke signaal van het brandalarm hoort. Dit signaal onderscheidt zich duidelijk van het normale belsignaal tijdens het begin en het eind van de lessen. In het kort dienen de leerlingen zich aan de volgende aanwijzingen te houden:

  • Blijf rustig en volg de instructies van de docent op;
  • Blijf op de verzamelplaats en wacht op nadere instructies.

Jaarlijks oefenen we een ontruiming met studenten en het personeel.

Een veilig schoolklimaat

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bij Aeres MBO leer je de voordelen van sociale media te benutten. Tegelijkertijd ziet de school het als haar verantwoordelijkheid de nadelen van sociale media bespreekbaar te maken.

Hoe Aeres MBO omgaat met sociale media lees je in het Protocol social media.

Bij Aeres MBO is pesten onacceptabel. Het Protocol anti-pesten op de website beschrijft wat we onder pesten verstaan en hoe we daarmee omgaan. Doel is om iedereen die betrokken is bij het onderwijs van Aeres MBO een veilig schoolklimaat te bieden.

Aeres MBO hanteert een meldcode voor huiselijk geweld en mishandeling. De meldcode is erop gericht studenten die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling passende hulp te bieden, zodat er een einde komt aan de (bedreigende) situatie.

Klachtenregeling

Wij vinden het heel belangrijk dat jij als student maar ook je ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs. Onze school moet een veilige en vertrouwde plek zijn voor iedereen. Eventuele klachten nemen we dan ook serieus. We doen er alles aan om die zo snel en goed mogelijk op te lossen. Als u als ouder/verzorger klachten heeft, dan kunt u die het beste eerst bespreken met docent, loopbaancoach of teamleider. Meestal kunnen we dan direct een oplossing vinden. Wordt er geen oplossing gevonden, dan volgt de klachtenprocedure. Op de website vind je onze klachtenregeling. Hier vind je ook het formulier loket rechtsbescherming.

Medicijnprotocol

In dit protocol wordt beschreven welk beleid wordt gevoerd met betrekking tot ziekte vaneen student; medisch handelen door medewerkers en het verstrekken van medicijnen.

Studentenstatuut

Het studentenstatuut beschrijft aan de hand van rechten en plichten wat Aeres MBO onder een goed leef- en leerklimaat verstaat.

Roken

Vanaf 1 augustus 2020 zijn alle schoolterreinen rookvrij (wijziging Tabakswet). Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Roken is op het terrein en in zicht van de school niet toegestaan voor zowel studenten als medewerkers. Hou de omgeving netjes en schoon. Denk aan het milieu.

Reglementen en statuten

Deel deze pagina:

Communicatie