Reglementen en statuten

Om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen, stelt Aeres MBO jaarlijks statuten en reglementen vast. Deze documenten beschrijven niet alleen de organisatie van ons onderwijs, maar ook de rechten en plichten van jou als student en die van de school, leerbedrijven, medewerkers en wettelijk vertegenwoordigers. Verder zijn er de volgende regelingen, handboek BPV, schoolkostenregeling en protocollen, waarvan het studentenstatuut en de Onderwijs- en Examenregeling (OER) de belangrijksten zijn. Kijk voor meer informatie en documenten die je kunt downloaden op www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten of vraag ernaar bij je loopbaancoach.

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) De OER beschrijft de uitgangspunten van het onderwijs en de examinering bij Aeres MBO voor alle studenten. De onderwijs- en praktijkovereenkomst zijn als bijlage aan de OER terug te vinden.

Protocol schorsing en verwijdering Het protocol schorsing en verwijdering treedt in werking zodra een student zich schuldig maakt of heeft gemaakt aan maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag. Je kunt dan denken aan wangedrag, gewelddadigheden, wapenbezit, drugs en het herhaaldelijk overtreden van schoolregels.

Handboek stage/BPV Stage (BPV) doe je in een erkend leerbedrijf. In het handboek vind je alles over de organisatie ervan, de regeling, financieringsmogelijkheden, verzekeringen en over een buitenlandse BPV.

Basisondersteuningsprofiel In het basisondersteuningsprofiel vind je de minimale ondersteuning die wordt geboden op alle locaties.

Studentenstatuut mbo Het studentenstatuut mbo beschrijft alle rechten en plichten van studenten bij Aeres MBO. Je vindt er bijvoorbeeld informatie over begeleiding en advies, toelating, aan- en afwezigheid, omgangsvormen, klachten, bezwaar en beroep, privacy en inspraak.

Handboek examinering De examinering en diplomering bij Aeres MBO voldoen aan alle wettelijke eisen. De organisatie van examinering en diplomering is vastgelegd in het handboek examinering. Dit beschrijft afspraken over en richtlijnen voor het maken, vaststellen, afnemen, beoordelen en evalueren van examens, het vastleggen van de diplomeerbaarheid en de kwaliteitsborging hiervan. Ook staan hierin de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de betrokkenen bij examinering.

Medicijnprotocol In dit protocol wordt beschreven welk beleid wordt gevoerd met betrekking tot ziekte vaneen student; medisch handelen door medewerkers en het verstrekken van medicijnen.

“Na twee periodes op school ga je één periode op stage. Mijn vorige stage was bij een hoveniersbedrijf. Wat ik op school leer, sluit goed aan op de praktijk.”

Verzekeringen Aeres MBO heeft vier verzekeringen afgesloten voor de studenten: een aansprakelijkheids-, stage-, ongevallen- en reisverzekering. De verzekeringen zijn alleen geldig tijdens ingeroosterde schooltijden en stages/BPV waarvoor er een door de school getekende praktijkovereenkomst is. Het betreft bijna altijd een aanvullende verzekering. Schade zal altijd eerst bij de eigen verzekering van student/wettelijk vertegenwoordiger of het leerbedrijf verhaald worden. Op de website van Aeres (https://www.aeres.nl/verantwoording/klachten-regelingen) kun je een toelichting en voorwaarden voor deze verzekeringen vinden en de wijze van schade melden.

Onderwijsovereenkomst Een onderwijsovereenkomst (OOK) sluit je af met school als bewijs dat je onderwijs volgt. Bij de start van de opleiding onderteken je het opleidingenblad (onderdeel van de onderwijsovereenkomst) en je levert dit in voor 1 oktober van het jaar bij de school. Ben je minderjarig dan ondertekent een wettelijk vertegenwoordiger. Er staat informatie over de opleiding in. Ook kunnen er aanvullende afspraken over de begeleiding en de te volgen keuzedelen (zie hieronder) worden opgenomen.

Het onderwijsblad en keuzedelen Keuzedelen maken onderdeel uit van alle opleidingen van Aeres MBO. Nadat je een keuzedeel hebt gekozen, ontvang je een onderwijsblad bij wijzigingen. Hierop wordt het door jou gekozen keuzedeel (of de gekozen keuzedelen) getoond. Je wordt gevraagd om de gegevens op het onderwijsblad te controleren: staat het door jou gekozen keuzedeel er op? Dan hoef je verder niets te doen. Mocht je het niet eens zijn met de wijziging, dan kun je binnen tien werkdagen na ontvangst bezwaar maken bij de administratie van je locatie.


Bindend studieadvies (BSA) Alle studenten in het mbo krijgen in het eerste leerjaar een bindend studieadvies. Dit bepaalt of een student zijn huidige opleiding kan volgen. Het studieadvies kan positief of negatief zijn. Bij een positief advies kun je de opleiding vervolgen. Een negatief studieadvies is bindend en dat betekent dat je moet stoppen met de opleiding.

Een negatief bindend studieadvies komt nooit als een verrassing. Op basis van je studievoortgang (resultaten en houding) heb je al eerder een schriftelijke waarschuwing ontvangen en een gesprek daarover met jouw mentor/coach. De studenten uit de Entreeopleiding ontvangen hun BSA tussen 3 en 4 maanden na de start van de opleiding. De studenten van niveau 2 ontvangen hun BSA tussen 9 maanden en het einde van het studiejaar. Voorafgaand aan het BSA heeft de student tenminste één studievoortgangsgesprek.

Lees verder->


Taalcode Fries Voor het gebruik van de Friese taal in ons onderwijs geldt de Taalcode Fries. Taalcode Fries: Je mag bij de locaties van Aeres MBO in Friesland, bij het Friesland College en bij ROC Friese Poort Fries spreken.

  • Delen van het onderwijs kunnen in het Fries worden gegeven.
  • Je mag een stage/BPV-verslag of opdracht in het Fries schrijven Je mag een mondeling examen in het Fries doen.

Voor alle onderdelen gelden wel bepaalde voorwaarden.

Een praktijkovereenkomst (POK) Een praktijkovereenkomst sluit je af met je leerbedrijf en de school. Hierin staan afspraken die je maakt over je beroepspraktijkvorming (BPV). De POK sluit je af vóór je stage (BOL) of dienstverband (BBL). Van de POK is er een versie voor de BOL, voor de BBL en voor de derde leerweg (OVO). Voor de praktijkovereenkomst heeft de school de gegevens van het leerbedrijf nodig. De school zorgt dan voor de officiële POK. Die krijg je in drievoud voor ondertekening (jij, school en leerbedrijf). Nadat jij en indien nodig ook je wettelijk vertegenwoordiger en het leerbedrijf de POK-exemplaren hebben ondertekend, lever je deze weer in bij de administratie van school waarna ook de school de overeenkomst ondertekent. Doe je BBL dan sluit je meestal naast de praktijkovereenkomst (POK) met het leerbedrijf ook een arbeidsovereenkomst af. Dat is een contract tussen jou en het bedrijf, tussen werknemer en werkgever. Daarin gaat het om afspraken over zaken zoals werktijden, beloning en vrije dagen. Dat gebeurt op basis van de cao van de bedrijfstak. De school is hierin geen partij. In sommige sectoren wordt gewerkt met een vrijwilligersovereenkomst of –contract. In dat geval is er geen sprake van loon, maar vaak wel van een vergoeding. Ook hierin is school geen partij. Het is altijd sterk aan te raden om je goed voor te (laten) lichten over je rechten en plichten ten aanzien van het verrichten van arbeid op het bedrijf waar je je leerbaan hebt. Realiseer je, dat in de praktijkovereenkomst geen afspraken worden gemaakt over zaken als vrije tijd, loon of vergoedingen voor verrichte arbeid of hoe wordt omgegaan met arbeidsgeschillen.

Voor een BBL-opleiding is een arbeidsovereenkomst (of vrijwilligersovereenkomst) van minimaal 24 uur per week sterk geadviseerd. Zo ben je ervan verzekerd dat je voldoende gelegenheid hebt om het vereiste aantal uren BPV te realiseren gedurende je opleiding.

BPV in het kader van een keuzedeel Alle opleidingen worden aangevuld met keuzedelen. In het onderdeel informatie over de opleiding vind je meer informatie over keuzedelen. Nadat je een keuzedeel hebt gekozen, ontvang je een onderwijsblad bij aanpassing (OBA). Indien het keuzedeel (ook) in de BPV wordt uitgevoerd, ontvang je ook een BPV-blad bij aanpassing (BBA) of een POK met keuzedelen. Hierop wordt het door jou gekozen keuzedeel (of de gekozen keuzedelen) getoond in combinatie met de gegevens van het leerbedrijf waar je de BPV in het kader van het keuzedeel (of keuzedelen) gaat volgen. Indien je de BPV in het kader van het keuzedeel volgt op hetzelfde leerbedrijf waar je al BPV volgt in het kader van je kwalificatie, dan ontvang je een BBA. Het meest recente BPV-blad in combinatie met de algemene voorwaarden (of de artikelen bij de POK) vormen samen de praktijkovereenkomst. Je wordt gevraagd om de gegevens op het BPV-blad bij aanpassing te controleren: staat het door jou gekozen keuzedeel er op? Dan hoef je verder niets te doen. Mocht je het niet eens zijn met de wijziging dan kun je binnen tien werkdagen na ontvangst van het BBA bezwaar maken bij de administratie van je locatie. Als je de BPV in het kader van het gekozen keuzedeel gaat volgen op een nieuw leerbedrijf, dan krijg je een nieuwe POK uitgereikt. Alle partijen op de POK moeten deze ondertekenen voor akkoord. Als je naast het keuzedeel ook BPV in het kader van je kwalificatie gaat volgen op hetzelfde leerbedrijf, staat dat op dezelfde POK.

Einde praktijkovereenkomst Normaal gesproken duurt de BPV zolang als er is afgesproken in de praktijkovereenkomst (POK). Mocht deze POK vanuit het leerbedrijf eerder beëindigd worden, meld dit dan aan je loopbaancoach of de stagebegeleider vanuit school. Als je zelf om welke reden dan ook van bedrijf wilt veranderen, praat je hierover eerst met je mentor en de BPV-begeleider. Indien de BPV vroegtijdig wordt beëindigd, dan kan het zijn dat je wordt gevraagd een beëindigingsformulier in te vullen. Overleg dit met je mentor en BPV-begeleider. Dan zoek je zo snel mogelijk een nieuw leerbedrijf. Hiervoor doorloop je opnieuw de stappen voor een BPV-plaats zoals die voor je opleidingen gelden. In overleg met je mentor/coach/studieloopbaanbegeleider of stagebegeleider wordt een nieuwe praktijkovereenkomst opgesteld.

Hoe zijn de schoolkosten verdeeld, wat is het bedrag voor cursus- of lesgeld dit jaar en hoe is het geregeld bij ons op school? Kosten die Aeres MBO maakt om onderwijs te verzorgen, worden grotendeels door de overheid vergoed. Er zijn echter kosten die niet door de overheid worden vergoed, maar waarvan verwacht wordt dat je die als student zelf aanschaft. Daarnaast zijn er diensten of producten die school je aanbiedt en waarvan je zelf na kunt gaan of je ze nodig denkt te hebben. Hiervoor vragen wij een bijdrage aan jou als student of aan je ouder(s) of verzorger(s).

De schoolkosten kunnen als volgt worden onderverdeeld: A. Basisuitrusting school: schoolkosten die voor rekening zijn van de school en niet bij de student in rekening mogen worden gebracht. Te denken valt aan leermiddelen en -materialen die tijdens de lessen en examens worden gebruikt, maar ook het schoolgebouw en -meubilair; B. Onderwijsbenodigdheden: zaken die de student zelf aanschaft. Te denken valt aan boeken, readers en digitaal lesmateriaal. De school informeert je welke boeken of licenties nodig zijn voor de voorbereiding op de lessen en waar je deze kunt bestellen. Je kunt altijd kiezen om zelf boeken of licenties aan te schaffen, maar je kunt de boeken en licenties ook via school aanschaffen. In enkele gevallen kunnen specifieke materialen (zoals eigen gemaakt lesmateriaal of readers) alleen via de school worden afgenomen. Soms heb je een laptop nodig om lessen voor te bereiden of (bv. vanuit huis) te kunnen volgen. Dan kan de opleiding je adviseren een laptop ter beschikking te hebben. Vanuit school worden functionele eisen voorgeschreven waar de laptop aan moet voldoen. Wanneer je wordt gevraagd om een laptop aan te schaffen, kun je er van uit gaan dat je voornamelijk digitaal lesmateriaal aanschaft. Etui-inhoud (teken-/schijfmateriaal, passer, geodriehoek), usb-sticks, harde schijven, multomappen, rekenmachine, agenda en dergelijke moet je zelf regelen. Tot besluit kan je gevraagd worden om zelf persoonlijke beschermingsmaatregelen (kleding) aan te schaffen. De school schrijft voor aan welke functionele eisen de uitrusting moet voldoen, maar nooit een specifiek merk; C. Vrijwillige bijdrage: zaken waarvoor de student om een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Dit kunnen opleidingsgebonden schoolkosten zijn en aanvullende diensten.

Kosten schoolboeken Je maakt voor de meeste vakken gebruik van de boeken en andere (digitale) leermiddelen die op school aanwezig zijn en die door school zullen worden aangeschaft. Hiervoor wordt een financiële bijdrage gevraagd. Deze kosten betaal je via de digitale schoolnota. Voor Nederlands, rekenen en Loopbaanoriëntatie en -begeleiding, Burgerschap heb je een werkboek of licentie nodig. Deze kosten betaal je via de schoolnota.

Kosten voor keuzedelen Keuzedelen maken onderdeel uit van alle opleidingen van Aeres MBO. Aan het volgen van sommige keuzedelen zijn, naast kosten voor onderwijsbenodigdheden, extra kosten verbonden. Dat zijn keuzedelen die met die bijdrage iets extra’s bieden. Te denken valt aan specifiek lesmateriaal of reiskosten. In het actuele keuzedelenaanbod moeten altijd voldoende keuzedelen zonder deze extra kosten zitten zodat voldaan kan worden aan de diploma-eisen. Deze kosten ontvang je via de schoolnota.

Overige kosten De school vraagt een bijdrage voor deelname aan excursies en workshops, materiaal en andere zaken. De totale kosten bedragen (bij benadering) tussen de € 200,- en € 300,- per schooljaar. Deze kosten zie je terug op de schoolnota.

Les- en cursusgeld In aanvulling hierop geldt het wettelijk les- en cursusgeld. Voor BOL- en BBL-studenten die op 1 augustus van het betreffende leerjaar 18 jaar of ouder zijn, moet lesgeld/cursusgeld worden betaald om onderwijs te volgen. De hoogte van het les- en cursusgeld is wettelijk vastgesteld. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) int het lesgeld (voor BOL). Aeres MBO int het cursusgeld voor BBL via de schoolnota.

Meer info vindt je in de regeling studiekosten.

Mbo-studentenfonds Om te voorkomen dat studenten vanwege financiële redenen afzien van het volgen van beroepsonderwijs of deelname aan organisaties of raden die ten goede komen van het mbo treedt per 1 augustus 2021 het mbo-studentenfonds in werking. Bepaalde studenten krijgen recht op (financiële) ondersteuning van de school, te weten:

  1. Studenten die lid zijn van een studentenraad, medezeggenschap, of bestuur van studentenorganisatie.
  2. Studenten die zich bestuurlijk/maatschappelijk inzetten dat naar oordeel bevoegd gezag in belang school/onderwijs is.
  3. Studenten die aantoonbaar onvoldoende middelen voor onderwijsbenodigdheden hebben.
  4. Studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen.

Binnen Aeres MBO is een procedure mbo-studentenfonds uitgewerkt. Hierin staat beschreven hoe je een aanvraag kunt doen om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning vanuit het mbo-studentenfonds. De procedure is te vinden op onze website.

Individuele studietoeslag voor studenten met een functiebeperking Dit is een financiële toeslag die de gemeente kan uitkeren aan studenten die door een beperking niet kunnen werken en daardoor niet aan het minimale inkomen voldoen. Hoe hoog de toeslag is verschilt per gemeente. Voor meer informatie kijk op de site van de gemeente waar je woont.

Financiering van de studie Er zijn diverse regelingen die je kunt aanvragen om je studie te kunnen financieren. Je kunt hierbij denken aan studiefinanciering (DUO), Stichting Leergeld (gemeente), kindgebondenbudget (Belastingdienst), Mbo-studentenfonds, etc.

Informatie over diverse regelingen kun je ontvangen bij STAP (Vleugel C, T 058 284 65 00).

VCA certificaat Wanneer je gaat werken in de Plantenteelt, Loonwerk of Groenvoorziening is het behalen van een VCA certificaat (Veiligheids - Checklist – Aannemers) optioneel te behalen. Het bedrijf waarvoor je gaat werken, kan zelfs van je eisen dat je een VCA certificaat hebt. Want medewerkers zonder VCA certificaat mogen bepaalde werkzaamheden niet uitvoeren. Gebeurt dat toch dan kunnen bedrijven hierdoor hun ISO certificering kwijtraken, dat geldt ook als stagiaires geen VCA certificaat hebben. Met je niveau 2 diploma ben je breed inzetbaar en zul je waarschijnlijk een aantal keren veranderen van soort werk. Het hebben van het VCA certificaat is dan een absolute pré. Tijdens je opleiding krijg je de gelegenheid om het VCA certificaat te halen. Examinering wordt door externen verzorgt en hier zijn kosten aan verbonden voor de deelnemer.

Het onderwijs

Deel deze pagina:

Protocollen