Schoolinformatie

Aeres MBO

Aeres MBO heeft locaties verspreid over Midden- en Noord-Nederland. Aeres MBO is onderdeel van Aeres, een krachtige en veelzijdige kennisinstelling waar (interne) samenwerking en (onderwijs)ontwikkeling hoog op de agenda staan. Bij Aeres werken vmbo, mbo, hbo en praktijkcentra al jaren samen aan het leren van (jonge) mensen en hun ontwikkeling en de waarde van een duurzame en gezonde wereld.

Missie Aeres MBO wil instaan voor de vorming van jongeren en volwassenen, waardoor zij met succes kunnen deelnemen aan de toekomstige samenleving. Wij bereiken dit door:

  • aan studenten zorg en aandacht te besteden en hun zelfstandigheid te bevorderen;
  • het aanbieden van vernieuwend onderwijs dat aansluit bij vervolgonderwijs en bedrijfsleven;
  • onderwijs aan te bieden dat van regionale, nationale en internationale betekenis is;
  • een lerende organisatie te zijn, waarbij elke medewerker in collegiale samenwerking eigen verantwoordelijkheden kan en mag dragen;
  • een open instelling te zijn waarin respect is voor de natuur en de mens als uniek wezen.

Visie Aeres MBO wil aantrekkelijk en inspirerend onderwijs verzorgen waarin de studenten en cursisten centraal staan. Het bedrijfsleven is sterk betrokken in het onderwijsleerproces en ICT speelt een belangrijke rol. Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen vormen de drijvende kracht voor de vernieuwing van ons onderwijs. Een van die ontwikkelingen is beroepsgericht onderwijs. Het laat zien waarom studenten iets moeten leren. Het leren krijgt daardoor betekenis. Met een aantrekkelijk, betekenisvol studieprogramma stimuleert Aeres MBO (jonge) mensen om door te stromen binnen het mbo of naar het hbo, zowel binnen als buiten de groene kolom.


College van Bestuur en Bestuursbureau Aeres Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede Postbus 245, 6710 BE Ede

T 088 020 7000 E info@aeres.nl W www.aeres.nl

Raad van Bestuur de heer B.M.P. Pellikaan (voorzitter) de heer M.H.C. Komen (lid)


Visie Aeres MBO Leeuwarden (3&4) Wij willen MBO-studenten vakbekwaam opleiden in de opleidingsrichtingen van Bloem & Styling, Tuin, Landschap & Recreatie, Agro, Handel & Techniek, Dier & Welzijn en MBO Life Sciences. Dit gebeurt in en voor een maatschappij en beroepspraktijk die voortdurend verandert. Bij de opleidingen wordt gewerkt volgens het loopbaangericht leren. Jouw vaardigheden worden niet alleen bepaald door je kennis en je vermogen om nieuwe dingen te leren, maar ook door allerlei praktische en sociale vaardigheden en je (beroeps)houding. Om het onderwijs beter af te stemmen op je toekomstige werkzaamheden en om het onderwijs aantrekkelijker te maken wordt er binnen MBO Leeuwarden gewerkt vanuit drie belangrijke aandachtspunten:

  • Bij het leren is de beroepspraktijk het uitgangspunt.
  • Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van competenties. Er is dus aan dacht voor kennis, maar ook voor het ontwikkelen van allerlei persoonlijke, praktische en sociale vaardigheden.
  • Het onderwijs is „mensgericht”: door je loopbaancoach word je persoonlijk begeleid en bij het onderwijs is er veel ruimte voor “coaching”.

Samengevat komt het er op neer dat jij als student actief deelneemt aan het leerproces en dat de docenten je hierbij ondersteunen, jou stimuleren en begeleiden. Hoe je gaat leren, hangt voor een deel van de school en voor een deel van jezelf af. Er zijn vele manieren waarop je iets kunt leren. Zo zijn er lessen, practica, stages, projecten, workshops. Je zult ook veel opdrachten moeten maken en presentaties verzorgen. Daarbij gaat het niet alleen om de inhoud maar ook om het tijdstip van oplevering. Een goede planning en organisatie van je leeractiviteiten is belangrijk. Je schoolweek zal waarschijnlijk anders zijn ingedeeld dan op je vorige school. Wanneer je een BBL-opleiding volgt, is dat logisch omdat je maar één dag in de week naar school gaat. Volg je een BOL-opleiding dan ga je ontdekken dat het rooster anders is ingedeeld dan op het vmbo of de havo. Er wordt veel minder in aparte lesuren geroosterd en veel meer in dagen of dagdelen. Je schoolweek zal bestaan uit “vakdagen” en "praktijkdagen”. Op de “vakdagen” ben je bezig met de theorie en vaardigheden van je vakgebied. Het kan zijn dat je dan opdrachten uit een boek of van de ELO moet maken, dat je samen met anderen bezig bent aan een vakgerichte opdracht of dat je bezig bent met het uitwerken van praktijkopdrachten. Hierbij word je begeleid door één of meer vakdocenten. Je zult gaan ervaren dat je gedurende je opleiding steeds meer zelf verantwoordelijk zult worden gesteld voor jouw leeractiviteiten en de planning daarvan. Eigen initiatief is belangrijker dan wachten tot je een seintje krijgt van je docent of loopbaancoach.

Medewerkers MBO Leeuwarden

Schoolleiding

Dhr. J. Helmers, directeur MBO 3&4 en MBO Life Sciences Mevr. A. van de Heisteeg, teamleider: Dierverzorging/Dierenartsassistent Paraveterinair, Paardensport- en houderij Mevr. J. Heeg, teamleider: Bloem & Styling, Tuin, Landschap & Recreatie Mevr. L. Andreae, teamleider: Groen, Grond en Infra, Plantenteelt en Veehouderij Dhr. M. IJkema, teamleider: teamleider Facilitair en AVO vakken Mevr. E. Fernandes, teamleider MBO Life Sciences

Receptie/administratie (058 -284 65 00) Mevr. Nathalie Huizinga, Mevr. Geke Entzinger en Dhr. Almar Miedema, receptie.mboleeuwarden@aeres.nl

ICT-ondersteuning Dhr. Daniel Feenstra, d.feenstra@aeres.nl

Conciërges Dhr. Wietse Wijbenga, Dhr. Gerard Smienk en Dhr. Almar Miedema

Deelnemersadministratie Ietske Roorda en Froukje Schilstra administratie.mbo.leeuwarden@aeres.nl

Roosterbureau Harma ten Pas en Renate Bak-Haalboom

Stagebureau Jelly Jansma, Fokalin Tadema, Alice vd Velde

STAP Grytsje Lieuwes, Thea Kiestra, Cees vd Berg, Fokalin Tadema

Vertrouwenspersoon Mevr. G. Lieuwes Dhr. A. Postmus

Medezeggenschap

Ondernemingsraad Aeres heeft formele organen voor inspraak en medezeggenschap. Deze raden spreken met het College van Bestuur over belangrijke besluiten, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid. De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit werknemers. De Ouderraad (OUR) bestaat uit ouders/verzorgers van vmbo-leerlingen en de Studentenraad (STR) bestaat uit studenten mbo.

Studentenraad We hebben een studentenraad en deze vergadert enkele keren per jaar. De studenten leveren bij toerbeurt zelf de secretaris. De teamleider en directeur zitten bij de vergaderingen als adviseur van de school. De leden brengen vergaderpunten in en koppelen terug naar de studenten.

Voorwoord

Deel deze pagina:

Algemene zaken